مصاحبه با  جناب آقای حجّت صدیق نژاد

عضو مجمع مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

_ از پایه چندم دبیرستان وارد اتّحادیه انجمن های اسلامی شدید و چند ساله که در اتّحادیه فعّالیّت دارید؟

سال اوّل دبیرستان که بودم کم و بیش با انجمن اسلامی مدرسه آشنا بودم ولی