خودکارانقلابی / حجت صدیق نژاد بیرجندی مسک

خودکارانقلابی / حجت صدیق نژاد بیرجندی مسک
آنها که بیشتر می شناسندم می دانند که "اهل" سیاست نیستم! ولی به آن مبتلا هستم. معتقدم سیاست "اهل" خودش را دارد و ما اهلیت آنرا نداریم. سیاست عین زندگی امروز ماست. با تخیل و انتزاع هم کنار نمی رود... مگر خدایی ما را نجات دهد!

 

سال تحصیلی

نام استاد

نام کتاب منبع

ساعت

عنوان درس

 

91-90

استاد سید ابراهیم قوامی

کتاب اصول اعتقادات / استاد قائمی

45

عقائد 1

عقائد(کلام)

92-91

استاد موسوی

شیعه در اسلام / علامه طباطبایی

60

عقائد 2

93-92

استاد مردانی

آموزش عقائد / استاد مصباح

130

عقائد 3

94-93

استاد مردانی

بدایة المعارف الإلهیه فی شرح عقائدامامیه علامه مظفر / استاد خرازی

120

عقائد 4

95-94

استاد فیاض

بدایة المعارف الإلهیه فی شرح عقائدامامیه علامه مظفر / استاد خرازی

120

عقائد 5

 

 

 

 

 

 

91-90

استاد قوامی

استاد مهدی داوی

کتاب آموزش فقه / استاد فلاح زاده

90

احکام

فقه

94-93

استاد  محسن عبداللهی

کتاب شرح لمعه / شهید ثانی

170

فقه 1

94-93

استاد محمود امیری

کتاب شرح لمعه / شهید ثانی

170

فقه 2

95-94

استاد محسن عبداللهی

کتاب شرح لمعه / شهید ثانی

170

فقه 3

95-94

استاد محمود امیری

کتاب شرح لمعه / شهید ثانی

170

فقه 4

94-93

استاد محمود امیری

کتاب اصول فقه /  شهید مطهری

کتاب الموجزفی اصول فقه / آیت الله جعفرسبحانی

170

مبانی فقه

95-94

استاد مهدی کاهه

کتاب اصول فقه /  مرحوم مظفر

 

مبانی فقه

 

 

 

 

 

 

91-90

استاد محمدعلی صحافی نجفی

 

کتاب آداب متعلمین / خواجه نصیرالدین طوسی(محقق طوسی)

30

اخلاق نظری 1

اخلاق

92-91

استاد موسوی

کتاب المراد من منیة المرید / شهید ثانی

30

اخلاق نظری 2

93-92

استاد سیدین

کتاب المراد من منیة المرید / شهید ثانی

30

اخلاق نظری 3

90

91

92

93

94

استاد خوشوقت

استاد جاودان

استاد حائری شیرازی

استاد هاشمی علیا

 

 

اخلاق عملی

 

 

 

 

 

 

91-90

استاد قره باغی و داوری

کتاب آموزش روان خوانی و تجوید آقایان شهیدی و حبیبی

50

تجوید

قرآن

91-90

--

کتاب قرآن

30

قرآن1 (حفظ)

92-91

--

کتاب تفسیر نمونه / جمع از نویسندگان

30

قرآن 2 (تفسیر)

93-92

--

کتاب تفسیر نمونه / جمع از نویسندگان

30

قرآن 3 (تفسیر)

94-93

--

کتاب تفسیر نمونه / جمع از نویسندگان

30

قرآن 4 (تفسیر)

95-94

--

کتاب تفسیر نمونه / جمع از نویسندگان

30

قرآن 5 (تفسیر)

94-93

استاد هاشمی علیا

 

 

تفسیر عمومی

 

 

 

 

علوم قرآنی

 

 

 

 

 

 

94-93

استاد شیخی

کتاب نهج البلاغه

30

منابع مرجع (نهج البلاغه 1)

احادیث

(عترت)

95-94

استاد علی زاده

کتاب نهج البلاغه (خطبه متقین)

30

منابع حدیثی (نهج البلاغه 2)

 

 

 

 

 

 

91-90

--

کتاب فرازهایی از زندگانی پیامبر اسلام / آیت الله جعفرسبحانی

30

تاریخ 1

تاریخ و سیره

92-91

--

کتاب فرازهایی از زندگانی پیامبر اسلام / آیت الله جعفرسبحانی

30

تاریخ 2

93-92

--

کتاب  سیره پیشوایان / استاد پیشوایی

30

تاریخ 3

94-93

--

کتاب سیره پیشوایان /  استاد پیشوایی

30

تاریخ 4

95-94

--

کتاب سیره پیشوایان / استاد پیشوایی

30

تاریخ 5

 

 

 

 

 

 

91-90

استاد سلطانی

استاد قره باغی

صرف ساده / استاد طباطبایی

170

صرف

زبان و ادبیات عربی

91-90

استاد قوامی

نحوه مقدماتی / ملکی اصفهانی

230

نحو 1

91-90

استاد قوامی

صمدیه / شیخ بهایی

 

 

91-90

استاد قره باغی

استاد قوامی

هدایه فی نحو / شیرافکن

 

 

92-91

استادقوامی

کتاب شرح ألفیه ابن مالک/  سیوطی

170

نحو 2

92-91

استادخسروی

کتاب شرح ألفیه ابن مالک/  سیوطی

170

نحو 3

93-92

استاد محسن عبداللهی

کتاب مغنی الادیب / جمع از نویسندگان

170

نحو 4

93-92

استاد شیخی

کتاب مغنی الادیب / جمع از نویسندگان

110

نحو 5

93-92

استادحسینی

استاد بابایی

کتاب جواهرالبلاغه / احمدهاشمی

170

بلاغت

93-92

استاد مردانی

قرآن کریم

40

تجزیه و ترکیب

94-93

استاد شکری

کتاب صدی الحیاة / مرحله اساسیه

48

مکالمه عربی

94-93

استاد عباس جلالی

کتاب صدی الحیاة / تمهیدیه 1

 

مکالمه عربی

95-94

استاد پوریا کاظمی

کتاب صدی الحیاة / تمهیدیه 1

 

مکالمه عربی

 

 

 

 

 

 

91-90

استاد داوری

کتاب منطق 1 / آقای منتظری

35

منطق 1

مبانی و منطق و روش تحقیق، پژوهش و تفکر

92-91

استاد بشیری

کتاب منطق تعلیمی

170

منطق2

92-91

استاد بشیری

کتاب منطق تعلیمی

80

منطق 3

 

 

 

 

 

 

95-94

استاد علی ناصری

 

 

ورزش

تربیت بدنی