1-       مصاحبه با نشریه آینده سازان

2-       مصاحبه با روزنامه بیرجند امروز

3-       مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی