شروع تحصیلات ابتدایی

1379       پایه اول      دبستان شهید پیشیار اسدآباد

1380       پایه دوم      دبستان ایمان بیرجند

1381       پایه سوم    دبستان ایمان

1382       پایه چهارم   دبستان ایمان

1383       پایه پنجم     دبستان ایمان

شروع تحصیلات راهنمایی

1384       سال اول     راهنمایی مدرسه شهید مطهری بیرجند

1385       سال دوم     راهنمایی مدرسه شهید مطهری

 1386      سال سوم   راهنمایی مدرسه شهید راشدی

شروع تحصیلات دبیرستان

1387       سال اول     دبیرستان الکترونیکی و هوشمند علامه طباطبایی بیرجند

1388       سال دوم    دبیرستان الکترونیکی و هوشمند علامه طباطبایی بیرجند

1389       سال سوم   دبیرستان الکترونیکی و هوشمند علامه طباطبایی بیرجند

شروع تحصیلات آموزش عالی

1390       پایه اول      حوزه علمیه تهران  |  مدرسه علمیه امام حسن مجتبی (ع) لواسان

1391       پایه دوم      حوزه علمیه تهران  |  مدرسه علمیه امام حسن مجتبی (ع) لواسان

1392       پایه سوم    حوزه علمیه تهران  |  مدرسه علمیه حضرت قائم (عج) چیذر

1393       پایه چهارم   حوزه علمیه تهران  |  مدرسه علمیه حضرت قائم (عج) چیذر

1394       پایه پنجم    حوزه علمیه تهران  |  مدرسه علمیه حضرت قائم (عج) چیذر

1395       پایه ششم    حوزه علمیه تهران  |  مدرسه علمیه حضرت قائم (عج) چیذر

1396       پایه هفتم      حوزه علمیه قم |  سطح عالی حوزه علمیه قم